Enighet etter arbeidstvist

Arbeidstakeren ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt.

Partene var uenige i om det handlet om et midlertidig arbeidsforhold eller ikke. Arbeidsgiveren mente stillingen utløp automatisk, da arbeidstaker opprinnelig ble ansatt med lønnstilskudd fra NAV. Arbeidstakeren mente hun flere ganger hadde blitt lovet å kunne fortsette i stillingen, i tillegg til at det ikke fulgte av kontrakten at stillingen utløp samtidig som lønnstilskuddet fra NAV.

Det ble på vegne av vår klient sendt stevning til Heggen og Frøland tingrett. Det ble gjennomført rettsmekling, og partene kom til enighet om at arbeidstaker mottok erstatning/lønn i oppsigelsestiden.

Et klart flertall av sakene løses i forhandlinger

Flere av våre ansatte jobber mye med arbeidsrett og på arbeidstakersiden. I de fleste av disse sakene blir det løsning i en tidlig fase, selv om det i noen saker blir nødvendig å ta saken inn til retten. Dersom du vurderer juridisk bistand mot din arbeidsgiver, er du velkommen ved å klikke inn på kontakt oss nederst på siden.

(Foto er kun et illustrasjonsbilde)

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

Erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.

Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne