Erstatning etter arbeidssykdom

Klient fikk tilkjent erstatning etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient gjennom prosessen.

Yrkessykdom

Klient fikk kols som følge av et langt arbeidsliv og klarte ikke lengre å stå i jobb. Han ble 100% ervervsufør. Etter at saken hadde pågått i flere år kontaktet klient advokat Skjerpen. Det første som skjedde var at selskapet avslo saken, med begrunnelsen at det var andre forhold enn yrkessykdommen som var årsaken til den ervervsmessige uførheten. Dette godtok ikke denne siden, og beslutningen ble påklaget. Etter å ha forhandlet med selskapet endte klient opp med en erstatning på nesten kr. 1.200.000,- i tillegg til at selskapet dekket saksomkostningene til klient.

Yrkesskade – dekning av advokat

Ved en godkjent yrkesskade/yrkessykdom dekkes i mange tilfeller utgifter til advokat av forsikringsselskapet. Har du en sak er det gratis å ta kontakt for å få vurdert din sak. Ring oss på telefon 24 02 20 20 send en e-post til post@aladvokat.no

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Erstatning til arbeidstaker

Sak om erstatning til arbeidstaker Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne

Søknad om voldsoffererstatning

Klient fikk innvilget voldsoffererstatning. For å kunne ha krav på voldsoffererstatning må voldshandlingen være anmeldt til politiet. Imidlertid er det mange voldssaker som henlegges, ofte

Enighet etter arbeidstvist

Advokat Therese Schøne bisto en arbeidstaker som ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt. Partene var

Seier i lagmannsretten

I en nylig dom avsagt i Agder lagmannsrett fikk klient hos Austin Lyngmyr & Co fullt medhold i saken som gjaldt krav om erstatning mot

Erstatning etter påvist yrkessykdom

Klient mottok en erstatning på nesten kr 500 000 etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klienten hele veien. Saksgangen Klient fikk godkjent astma som yrkessykdom og

Klient fikk nesten kr 900 000 i erstatning

Advokat Skjerpen bistod klient som ble skadet etter en bilulykke. Skadet etter påkjørsel Klient fikk ryggplager etter en bilulykke i 2015. Til tross for at

Innvilget voldsoffererstatning etter voldtekt

Du kan ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for en voldshandling. Erstatning kan kreves fra gjerningspersonen eller gjennom søknad til Kontoret for

Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne

Svindel med BankID – banken tapte i tingretten

En bank tok ut søksmål mot klient som ble bistått av advokatfullmektig Andreas Ringstad etter BankID svindel. Hun var blitt svindlet av daværende ektefelle for