Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne av arbeidstaker og saken ble behandlet i Moss tingrett. Arbeidstaker endte opp med kr 135 000 i erstatning.

Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

Erstatning etter oppsigelse under sykemelding kan tilkjennes i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-12. Aktuelle erstatningsposter er økonomisk tap, fremtidig inntektstap og oppreisning. Sistnevnte er erstatning for ikke-økonomisk tap. Det har blant annet skattemessige konsekvenser hvilken erstatningspost et beløp knytter seg til. Forbudet mot oppsigelse under sykemelding følger av arbeidsmiljøloven § 15-8. Vilkåret er at oppsigelsen må være begrunnet i sykefraværet. Her vil det ofte oppstå uenighet og bli et spørsmål om bevis og bevisbyrde.

Klient fikk erstatning på kr 135 000 i Moss Tingrett

Saken ble behandlet i Moss Tingrett. Det var mye vitneførsel og arbeidsgiver hevdet de var på konkursens rand. Før avsluttende innlegg fra advokatene ble det innledet forliksforhandlinger. Disse varte i cirka 40 minutter. Til slutt kom man i mål med en løsning der klient ble sittende igjen med en gevinst på kr 135 000. Dette var i denne saken en løsning klient var godt fornøyd med, særlig med tanke på at det kunne ha oppstått problemer med å få pengene dersom man vant frem med erstatning. I forliket måtte flere i ledelsen personlig garantere for erstatningsbeløpet, slik at man hadde en sikkerhet for oppgjøret.

Juridisk bistand for arbeidstaker

Advokatfullmektig Andreas Ringstad jobber primært med arbeidsrett og på arbeidstakersiden. Et klart flertall av sakene løses i forhandlinger. I de fleste av disse sakene blir det løsning i en tidlig fase, selv om det i noen saker, som denne i Moss Tingrett, blir nødvendig å ta saken inn til retten. Dersom du vurderer juridisk bistand mot din arbeidsgiver, er du velkommen ved å klikke inn på kontakt oss nederst eller sende en mail til ringstad@aladvokat.no for å kontakte han direkte.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

Ble oppsagt i prøvetiden – fikk erstatning

Arbeidstaker har også et stillingsvern i prøvetiden

Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

Formkrav ved oppsigelse og avskjed

Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

Erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.