Erstatning etter usaklig avskjed

Arbeidsmiljøloven har klare regler for avskjed i arbeidsforhold. Avskjeden må være basert på riktig faktum og være saklig begrunnet. Dette beror på en skjønnsmessig vurdering hvor flere forhold må tas i betraktning, blant annet arbeidsgivers saksbehandling.

Advokat Jensen bistod klient som hadde fått avskjed grunnet et arbeidsuhell. Uhellet hadde sin årsak i alvorlig sykdom hos arbeidstakeren. I utgangspunktet bør det avholdes et drøftelsesmøte før arbeidsgiver går til det skritt å gi avskjed. I denne saken var ingen drøftelsesmøte avholdt og arbeidstaker fikk beskjed om at han hadde fått sparken på dagen.

Det ble rettet krav om erstatning for usaklig avskjed og bedt om et forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Arbeidsgiver avslo kravet og ønsket heller ikke å møtes for å finne en løsning. Etter noe korrespondanse hadde man ingen andre muligheter enn å stevne arbeidsgiver inn for retten.

I de tilfeller hvor arbeidsgivers saksbehandling er kritikkverdig, vil det kunne danne grunnlag for ytterligere erstatning. Arbeidsgivers advokat tok etter hvert kontakt og ønsket å tilby en minnelig løsning. Tilbudet var imidlertid betraktelig lavere en kravet som var fremmet, noe klienten ikke kunne akseptere.

Etter at planmøte med tingretten var avholdt tok motpartens advokat igjen kontakt. Arbeidsgiver hadde nå tenkt seg godt om og ønsket ikke en opprivende rettsak. Vi stod fremdeles på vårt krav som nå ble akseptert av arbeidsgiver, i tillegg til å betale arbeidstakers advokatutgifter.

Klienten kunne dermed se fremover i livet med en fin sum penger på konto. I de tilfellene hvor klienten åpenbart har en god sak, kan det være viktig å stå på sine krav.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Erstatningsansvar i aksjeselskaper

Austin Lyngmyr fikk nylig medhold i sak om erstatning etter aksjeloven § 17-1, grunnet uaktsomhet. Aksjeselskapsformen innebærer et begrenset deltakeransvar, slik at det man eventuelt risikerer er pengene man betalte for aksjene.

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

Audi Q7 med defekt dyse

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og

Prisavslag i skjeggkre-sak

I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

Fullt medhold i båtsak

Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om

Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Medhold etter at Audi Q5 havarerte

Vår klient tok kontakt etter at drivstoppumpen på Audi Q5 havarerte. Reparasjonen kostet omkring kr 100 000. Det var to mulige årsaker til at pumpen

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det