Erstatning for veterinærutgifter etter skade på hunden – medhold i forliksrådet

Hunden ble bitt og skadet av nabohund, eieren ville ikke bidra til veterinærutgiftene

Klienten vår hadde forgjeves forsøkt å komme i dialog med naboen om fordeling av veterinærutgifter, etter at den skadede hunden måtte opereres og behandles over en lengre periode for infeksjoner i flere av bittsårene. Videre hadde verken den skadevoldende hundeeiers forsikringsselskap eller Finansklagenemnda etterkommet kravet om dekning av veterinærutgiftene. Vår klient tok da kontakt med Austin Lyngmyr Advokatfirma for bistand.

Advokatfullmektig Aalaei skrev så en prosesskrift til forliksrådet med krav om dekning av veterinærutgifter for behandling av bittsår med etterfølgende infeksjon. Det ble blant annet vist til hundeeieres ansvar etter hundeloven § 3 og 4 for å skaffe seg tilstrekkelige kunnskaper om sin hunds reaksjonsmønstre både i dagligdagse og ekstraordinære situasjoner, hvor det er hundeeiers plikt å ha kontroll over hunden ved risikosituasjoner slik at skader og ulemper unngås.

Etter at saken ble behandlet i forliksrådet fikk klient medhold i kravet om fordeling av veterinærutgiftene.

Dokumenter skadeomfanget

I saker om erstatning etter skade voldt av en hund på en annen hund, er det svært viktig å kunne kartlegge hendelsesforløpet, dokumentere skadeomfanget og fremlegge grundig oversikt over påløpte utgifter. Den skadelidte må videre være oppmerksom på tapsbegrensningsplikten, hvor det er rimelige og nødvendige utgifter som erstattes.

Dersom hundeeieren ikke vil etterkomme ditt krav om erstatning for skader deres hund har påført din hund, dekker den ordinære innboforsikringen utgifter til advokat. Dekningen er på 80%, etter egenandel på kr 4000. Ordningen gjør det mulig å få rimelig bistand også i slike erstatningssaker.

(bildet av hunden er kun et illustrasjonsfoto) 

Send oss en melding

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Erstatningsansvar i aksjeselskaper

Austin Lyngmyr fikk nylig medhold i sak om erstatning etter aksjeloven § 17-1, grunnet uaktsomhet. Aksjeselskapsformen innebærer et begrenset deltakeransvar, slik at det man eventuelt

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

Audi Q7 med defekt dyse

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

Advokat Abelson førte saken for bilkjøperen som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Bilkjøperen fikk medhold i forliksrådet, men bilselgeren ville ikke godta avgjørelsen. Saken

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og

Prisavslag i skjeggkre-sak

I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

Fullt medhold i båtsak

Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om

Erstatning etter usaklig avskjed

Arbeidsmiljøloven har klare regler for avskjed i arbeidsforhold. Avskjeden må være basert på riktig faktum og være saklig begrunnet. Dette beror på en skjønnsmessig vurdering

Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Medhold etter at Audi Q5 havarerte

Vår klient tok kontakt etter at drivstoppumpen på Audi Q5 havarerte. Reparasjonen kostet omkring kr 100 000. Det var to mulige årsaker til at pumpen

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det