Erstatning til arbeidstaker

Sak om erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning. Dette omfatter normalt en erstatning for eventuelt økonomisk tap, fremtidig inntektstap og oppreisning. Når det gjelder økonomisk tap er det viktig å merke seg at det skal gjøres fradrag for sykepenger. Andre ytelser fra NAV kan være fritatt fra å være fradragspliktig. Når det gjelder oppreisning, så er dette som hovedregel skattefritt for arbeidstaker og arbeidsgiver er fritatt fra arbeidsgiveravgift.

Sak i Larvik Tingrett

Saken ble behandlet i Larvik tingrett som hovedforhandling sommeren 2015. Ringstad anførte på vegne av klient at arbeidsgiver hadde en sterkere bevisbyrde når det hevdes at arbeidstaker selv har valgt å avslutte arbeidsforholdet. Det ble videre fremhevet at det er et tøft arbeidsmarked og at klients alder talte for at erstatning måtte settes høyt all den tid det ville bli vanskelig å komme raskt tilbake til arbeid. Motpart anførte at bevisene talte for at arbeidstaker hadde avsluttet arbeidsforholdet frivillig, og at de hadde tilbudt arbeidstaker jobben tilbake og følgelig kunne ikke erstatning være aktuelt grunnet tapsbegrensingsplikten.

Tilkjent erstatning til arbeidstaker

Klient fikk medhold på alle punkter. Klient ble tilkjent kr 255 000 i fremtidig inntekstap (9 måneders lønn) og kr 60 000 i oppreisning, i tillegg til sakens omkostninger fullt ut. Arbeidstaker hadde ikke lidt noe økonomisk tap siden arbeidstaker hadde vært sykmeldt og fremdeles var det når saken var oppe til behandling. Arbeidstaker hadde fått sykepenger i hele perioden.

Advokatbistand vedrørende erstatning til arbeidstaker

Arbeidsrett er ett av satsingsområdene til firmaet og en viktig bærebjelke. I mange saker ender man opp med gode løsninger på et tidlig stadium i saken, ofte i form av en sluttavtale. Her vil stort sett arbeidsgiver akseptere å dekke arbeidstakers advokatutgifter som en del av sluttavtalen. Så selv om saken knytter seg til erstatning til arbeidstaker, så vil saken som oftest løses før den havner i retten. Men om nødvendig, prosederer vi saken din for retten. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av saken.

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

  Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

  Enighet etter arbeidstvist

  Arbeidstakeren ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt. Partene var uenige i om det handlet om

  Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

  Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne