Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

Arbeidsgiveren mistenkte arbeidstakeren for å ha et alkoholproblem, og at han var beruset og drakk på jobb. Han ble derfor kalt inn til drøftelsesmøte. Etter drøftelsesmøtet ble arbeidstakeren gitt oppsigelse begrunnet i forholdet.

Bestred oppsigelsen som ble gitt etter drøftelsesmøtet

Arbeidstakeren ble sagt opp fra jobben der han hadde vært i mange år. Ved hjelp av advokat Marita Moe bestred han oppsigelsen og grunnlaget for den. Dette var basert på at arbeidsgiveren ikke hadde bevis for hverken alkoholkonsum eller beruselse på jobb.

Sluttavtale

Mannen ønsket ikke lenger å fortsette arbeidsforholdet da saken var svært ubehagelig og tilliten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver var borte. Ved hjelp av sin advokat forhandlet de seg frem til en god sluttavtale, der han ble gitt tre måneders lønn uten arbeidsplikt. I tillegg fikk arbeidstaker tre måneders lønn i kompensasjon. Arbeidsgiveren dekket arbeidstakerens advokatkostnader.

Advokat Marita Moe, er fagansvarlig arbeidsrett hos Austin Lyngmyr. Advokat Moe er opptatt av å løse tvister på best mulig måte for klienten, der klientens ønsker og interesser vektlegges.

Våre advokater jobber mye med arbeidsrett

Slike saker som dette medfører særlig belastning for arbeidstaker på grunnlag av at anklagene i sakene ofte er svært krenkende. Dersom en arbeidstaker blir anklaget for å ha et alkoholkonsum som går utover arbeidet eller finner sted i arbeidstiden, så er ikke det nødvendigvis ensbetydende med at arbeidsgiver har grunnlag for å si opp den ansatte. Det finnes en rekke tiltak som en arbeidsgiver bør tilby den ansatte før de går til det skritt å si opp den ansatte, slik som eksempelvis AKAN-avtale, i tillegg til at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at den ansatte har konsumert alkohol på arbeidet.

Disse forholdene underbygger hvor avgjørende det kan være å engasjere advokat dersom man havner i en slik situasjon. For en arbeidsgiver vil det være viktig å håndtere saken korrekt og eventuelt sikre de bevis de trenger for å få klarhet i situasjonen og hva som faktisk har skjedd.

Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev. Ta kontakt med oss for hjelp i din sak.

Du kan lese mer om formkrav ved oppsigelse her –>

Innkalt til drøftelsesmøte? Les mer her –>


Trenger du hjelp med en sak innen arbeidsrett? Innkalt til drøftelsesmøte? Send oss en beskrivelse av saken.

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Ble oppsagt i prøvetiden – fikk erstatning

  Arbeidstaker har også et stillingsvern i prøvetiden

  Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

  Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

  Formkrav ved oppsigelse og avskjed

  Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

  Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

  Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

  Erstatning til arbeidstaker

  Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.

  Enighet etter arbeidstvist

  Arbeidstakeren ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt. Partene var uenige i om det handlet om

  Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

  Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne