Formkrav ved oppsigelse og avskjed

Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

Oppsigelsen skal være skriftlig

En oppsigelse eller avskjed skal gis skriftlig, og overleveres personlig eller sendes rekommandert til arbeidstakers oppgitte adresse.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal det i oppsigelsen også inneholde følgende opplysninger :

  • Informasjon om at arbeidstakeren har rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål
  • Arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen dersom oppsigelsen bestrides og forhandlinger iverksettes
  • Fristene for å fremsette krav om forhandlinger og retten til å fortsette i stillingen, samt søksmålsfristene
  • En angivelse av hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt ved en eventuell tvist

Disse punktene skal være med i oppsigelsen. Arbeidstakeren kan også kreve at oppsigelsens begrunnelse oppgis i brevet eller på en annen skriftlig måte. Dersom oppsigelsen er begrunnet i f.eks. nedbemanning, omstrukturering eller driftsinnskrenkninger, skal det også gis informasjon om fortrinnsretten.

Virkningene av oppsigelsens formfeil

En muntlig oppsigelse eller en oppsigelse som ikke inneholder en eller flere av opplysningene som nevnt ovenfor, kan være ugyldig. Det kan også kreves erstatning for lidt økonomisk tap, fremtidig inntektstap og oppreisningserstatning for den urett arbeidstaker er utsatt for ved å motta en usaklig eller ugyldig oppsigelse.

Dersom oppsigelsen eller avskjeden ikke oppfyller formkravene, er konsekvensen videre at det ikke gjelder noen frist for å anlegge søksmål til tingretten.

Eksempel fra sak ved vårt advokatkontor

Arbeidstakeren hadde mottatt en oppsigelse med formfeil fra sin arbeidsgiver. Han kontaktet oss, og fikk bistand av advokat Stine Nytrø. Saken ble brakt inn for Oslo tingrett med påstand om at oppsigelsen var ugyldig og krav om erstatning.

Partene ble innkalt til rettsmekling hvor de ble enige om et forlik om erstatning og dekning av advokatkostnader i forbindelse med saken. Tvisten ble derfor ansett som avsluttet og det ble ikke nødvendig å ta saken videre til en rettssak.

Trenger du advokathjelp?

Våre arbeidsrettsadvokater står klar til å bistå deg som enten har mottatt eller skal gi en oppsigelse eller avskjed. Ta kontakt, så hører du fra oss innen kort tid. Du kan også lese andre artikler om arbeidsrett, eller se vår artikkelbase på advokatveiledning.no.

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Kjøperen leverte campingvognen tilbake til selger etter funn av fukt

Den uheldige kjøperen fra Vestlandet oppdaget fukt og råte i campingvognen kun få måneder etter kjøpet.

Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

Ble oppsagt i prøvetiden – fikk erstatning

Arbeidstaker har også et stillingsvern i prøvetiden

Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

Erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.