Frikjent for fusk på eksamen

Austin Lyngmyr bisto nylig en student som var mistenkt for fusk ved en eksamen. Skolen vurderte annullering av eksamen og utestengelse i to semestre. Med hjelp fra våradvokat ble saken henlagt.

Studenten avla eksamen høsten 2020. Da oppgaven ble sensurert ble det fattet mistanke om selvplagiering og studenten mottok varsel om mistanke om fusk.

Studenten tok derfor kontakt med vårt advokatkontor,  og vår advokat påtok seg å bistå studenten og skrev en uttalelse til skolen. Det ble anført at hverken de objektive eller subjektive vilkårene for fusk var oppfylt.

Studenten hadde fått misvisende informasjon fra skolen

Studenten forklarte at han hadde fått misvisende informasjon fra skolen i undervisningen om hvor grensen for fusk gikk. Han ble trodd av skolen og saken ble henlagt. Studenten fikk dermed verken annullering eller utestengelse.

Vilkår for fusk

Etter universitet- og høyskoleloven § 4-7, 1b må to vilkår være oppfylt for at fusk foreligger:

Fra lovdata.no:

§ 4-7.Annullering av eksamen eller prøve

(1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten
a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller
b) forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjennomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføring av vedkommende kurs.
For det første må det rent objektivt foreligge fusk eller forsøk på fusk. For det andre må det foreligge subjektiv skyld fra studenten. I slike saker må det foreligge klar eller kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at det foreligger fusk.

For det første må det rent objektivt foreligge fusk eller forsøk på fusk. For det andre må det foreligge subjektiv skyld fra studenten. I slike saker må det foreligge klar eller kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at det foreligger fusk.

Mistenkt for fusk? Du får gratis advokathjelp

Hvis skolen velger å reise sak for klagenemnd med påstand om at du har fusket, har du krav på at studiestedet dekker dine advokatkostnader. Austin Lyngmyr ordner det praktiske, slik at du slipper å tenke på dette. Ta kontakt med oss i dag hvis du er mistenkt for fusk.

Send oss en melding for uforpliktende vurdering

    Relaterte artikler

    Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.