Fullt medhold i båtsak

Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om kjøper hadde krav på prisavslag og erstatning. Kjøper ble bistått av advokat Andreas Ringstad ved vårt kontor.

Sakens historikk

Kjøper var bistått av advokat Ringstad fra reklamasjonstidspunktet. Det ble innhentet dokumentasjon og bevis knyttet til båtens tilstand, i tillegg til at det var korrespondanse med motpartens advokat. Det ble på et tidspunkt forhandlet om minnelig løsning, uten at det førte frem. Kjøper bestemte seg for å ta saken inn til tingretten og advokat Ringstad utarbeidet dermed et søksmål til Sandefjord tingrett.

Partenes anførsler

Mangelspørsmålet utgjorde kjernen i saken og motpart anførte at det ikke kunne anses som upåregnelig med feil og avvik på en gammel trebåt og at kjøper burde ha undersøkt bedre før han valgte å kjøpe den. Advokat Ringstad anførte på vegne av klient at det var gitt opplysninger i salgsannonse og kontrakt som ga kjøper forventninger om en viss standard og at de avdekkete feil og avvik var av såpass grov karakter at det måtte utgjøre en mangel ved kjøpet. Det ble også anført at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt og at det var holdt tilbake vesentlig informasjon.

Saken reiste flere problemstillinger, blant annet knyttet til reklamasjon og utmåling av prisavslaget og erstatningen. På samtlige spørsmål ga retten kjøper fullt medhold.

Dommen

Av dommen fremgår det at retten er enig i argumentasjonen som ble fremsatt av advokat Ringstad og kjøper tilkjennes et prisavslag på kr 300 000, erstatning på kr 33 219, og fulle saksomkostninger. Retten uttaler (16-197052TVI-SAFO) blant annet følgende:

“Etter bevisførselen er retten ikke i tvil om at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummens størrelse og forholdene for øvrig.”

Dommen er et godt eksempel på at reklamasjonssaker kan føre frem, selv om gjenstanden det reklameres på er gammel. Det blir en konkret vurdering i hver enkelt sak. Derfor tilbyr vi gratis førstevurdering for å se om du har en sak å gå videre med. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å benytte deg av tilbudet.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Erstatning for veterinærutgifter etter skade på hund – medhold i forliksrådet

Klient hadde forgjeves forsøkt å komme i dialog med naboen om fordeling av veterinærutgifter, etter at den skadede hunden måtte opereres og behandles over en

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene

Audi Q7 med defekt dyse

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et

Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

Advokat Abelson førte saken for kjøper, som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Vår klient fikk medhold i forliksrådet, men selger ville ikke godta avgjørelsen.

Prisavslag i skjeggkre-sak

I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg

Båtkjøper trakk seg – fullt medhold

Vi opplever at mange angrer på kjøpet de har gjort. Dette gjelder både bilen, bobiler, båter og andre gjenstander. Årsaken til dette kan være mange

Erstatning etter usaklig avskjed

Arbeidsmiljøloven har klare regler for avskjed i arbeidsforhold. Avskjeden må være basert på riktig faktum og være saklig begrunnet. Dette beror på en skjønnsmessig vurdering

Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring.

Erstatning etter påvist yrkessykdom

Klient mottok en erstatning på nesten kr 500 000 etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient hele veien. Saksgangen Klient fikk godkjent astma som yrkessykdom og

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på

Medhold etter at Audi Q5 havarerte

Vår klient tok kontakt etter at drivstoppumpen på Audi Q5 havarerte. Reparasjonen kostet omkring kr 100 000. Det var to mulige årsaker til at pumpen

Går det an å klage på svart arbeid? Dom fra Asker og Bærum tingrett

Mange tror at de ikke kan klage på svart arbeid. Det er ikke riktig, håndverkertjenesteloven gjelder uavhengig av reglene om skatt og avgift. I en

Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og