Hevd på veirett, bruksrett til å bruke sti over tunet til en annen eiendom

I denne saken har Advokat Thor Gunnar Austin hjulpet en familie med å vinne veirett til sin fritidsbolig gjennom hevd. Dette kan være til hjelp for andre i lignende situasjoner, da saken illustrerer lovens kompleksitet angående adgang over andres eiendom, og viktigheten av å sikre dine rettigheter.

Tvist om bruksrett til sti over annen eiendom

To fritidsboliger i Vestfold, opprinnelig utskilt fra en større hovedeiendom, står i sentrum av denne saken. En gammel festeavtale, sentral i bevisføringen, tyder på at familien hadde rett til å bruke en vei over naboens eiendom til både land og sjø. Saksøkerne hevdet at denne avtalen gir dem rett til vei, en påstand som har støtte i avtalens ordlyd.

Festeavtalen var fra langt tid tilbake

Det forelå en festeavtale som går langt tilbake i tid og avtalen har vært sentral i bevisene. Avtalen dannet grunnlaget for den gode tro om at det er denne avtalen den hevdede veiretten bygger på. Saksøkerne mente festeavtalen må forstås slik at det ble gitt rett til å ferdes over eiendommen til saksøkte. Det ble vist til at det ble gitt sedvanlige utfartsvei «saavel» til alfartsvei som til sjøen i den opprinnelige festeavtalen. Motparten anførte at veiretten kun henviser til den stien som går ned mot sjøen. Jf. senere festeavtaler og overføring av festerett viser at eiendommen har vært i saksøkernes familie i over 30 år.

Uenighet om intensiteten i bruk av stien

Det er noe uenighet i intensiteten av bruken, men det er ikke tvil om at eierne av eiendommen har benyttet seg av sti over motpartens eiendom i alle år, både før og etter at de nye eierne overtok eiendommen. Tidligere ble det brukt bil over eiendommen, men her var de enige om at bil ikke skulle brukes. Denne adkomstveien benyttes derfor til fots, med trillebår for frakt av varer og andre tunge gjenstander, samt barnevogn og lignende som ikke las seg føre over den andre stien.

Rett til adkomst over eiendommen

Det ble av advokat Austin på vegne av familien tatt ut stevning med krav om rett til adkomst over eiendommen til motpart. Motpart innga tilsvar med krav om frifinnelse, subsidiært at veiretten er begrenset til sporadisk bruk.

Adkomst vei, veirett, hevd og tinglysning

Den saksøkende familien har i over 90 år hatt rett på adkomst over eiendommen til motparten, en veirett for å bruke ferdselsveien over motpartens tun som adkomstvei til hytten. Familien anførte at det forelå hevd.

Hevdsloven § 7 (lovdata.no) bestemmer at den som bruker eller har tingen som om han var bruksrettshaver, hevder bruksrett. Dette gjelder også for veirett.

  • Det ble i retten anført at veiretten har vært i sammenhengende bruk i over 90 år og har vært av en slik intensitet at det er hevdet bruksrett.
  • Familien har vært i god tro på bakgrunn av festeavtalen som baserer seg på en avtale mellom tidligere eiere.
  • Adkomsten er ikke basert på tålt bruk. Adkomsten er «naudsynt veg» slik at hevdstiden er 20 år. Brukstiden har uansett vart i over 50 år.

Den saksøkte familien mener det ikke var gjort noen avtale om noen adkomstrett over eiendommen til fordel for advokat Austins klienter. Rett til bruk av andres eiendom må følge av særskilt grunnlag, som en avtale. Det er heller ikke tinglyst noen rettighet. Det ble heller ikke fremlagt noen skriftlig avtale mellom de 2 eierne av fritidseiendommene. Det var heller ikke dokumentasjon på en muntlig avtale om bruksrett. Saksøker har bevisbyrden og motpart mener hevdsvilkårene ikke er oppfylt. For å hevde dette må hevder ha brukt veien i over 50 år og vært i god tro. Den saksøkte part mener saksøkerne ikke kan med rimelighet ha trodd at de hadde en slik rett. All ferdsel over tunet har vært basert på tålt bruk av familien. En eventuell rettighet er uansett begrenset til sporadisk og beskjeden bruk.

Etter befaring mente retten at familiens veirett over eiendommen til motparten var en nødvendig adkomst

Da retten var på befaring i forbindelse med hovedforhandlingen i tingretten ble det klart at det lar seg gjøre å benytte andre adkomstveier, men det er imidlertid klart enklere adkomst over saksøktes eiendom. Det lar seg for eksempel ikke å ta seg over den alternative stien med barnevogn eller trillebår.

Det er anført at den nevnte festeavtalen har gitt grunnlag for en god tro om at den saksøkende part har hatt veirett over tunet. Retten kom frem til at hevdsvilkårene er oppfylt i denne saken. Etter rettens syn talte mye for at familiens sin veirett over eiendom til motpart er en nødvendig adkomst slik at hevdstiden kun er på 20 år. Traséen er benyttet over mange år til å frakte ting til hytten og at dette vanskelig lar seg gjøre over den andre stien.

Tilkjent saksomkostninger

Retten kom til at det forelå bruksrett for adkomsten. I tillegg fikk klientene til Austin tilkjent saksomkostninger med 300.000 kr. Referanse til dommen er: Vestfold Tingrett – 23-102477TVI-TVES/TTON (PDF) .

Sak om adkomst hevd  – rettshjelpsdekning

Har du en sak om adkomst hevd, ta kontakt med advokat Thor Gunnar Austin. Under forsikringen til eiendommen er det rettshjelpsdekning som dekker juridisk bistand, fratrukket avtalt egenandel.

 

Trenger du hjelp til å vurdere din eiendomssak?

Vi har god kompetanse innenfor alt av eiendomssaker , og en rekke advokater med lang erfaring. Vi vurderer alltid om du har en sak å gå videre med, gratis inntil 1 time. Ta kontakt på post@aladvokat.no eller austin@aladvokat.no

Send oss en kort beskrivelse av saken din for en uforpliktende førstevurdering

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Protector måtte ut med 650.000 kr i prisavslag grunnet uopplyst flomrisiko

Manglende informasjon om flomutsatt fritidseiendom. Protector måtte ut med 650.000kr i prisavslag til kjøperen.

Claims Handling måtte betale 850.000 kroner til boligkjøperen

Selger hadde gitt uriktig informasjon i salgsoppgaven, noe som endte med at Claims Handling måtte betale nesten en million kroner i prisavslag til boligkjøperne.

Førstegangskjøper fikk 800.000 for feil og skader på gammelt tak

Unggutt på 26 fikk en hard start på boligdrømmen da eneboligen viste seg å ha et tak som var infisert med sopp, råte og konstruksjonsfeil.

Heving av boligkjøp, leiligheten i Oslo hadde vært en butikk

Det ikke var søkt om bruksendring da butikken ble bygget om til leilighet. Leiligheten var ikke registrert som bolig med dagens tekniske krav.

Fikk hevet boligkjøpet etter bytte av advokat, fra Help til ekstern advokat

Boligkjøperen fant omfattende mangler etter kjøp av leilighet til nesten 3 millioner kroner i Bergen. Fikk hevet boligkjøp etter bytte av advokat.

Kloakken gikk i Glomma, og ikke i septiktank som opplyst i salgsoppgaven

I salgsoppgaven ble det opplyst at kloakken fra eiendommen gikk til en septiktank på naboeiendommen. I stedet gikk den ut i elven Glomma.

Heving og erstatning etter rehabilitering av bad

Håndverkerens arbeid på badet var ikke fagmessig utført.

Kjøperen fikk prisavslag for uriktige opplysninger i salgsoppgaven om boligens rørsystem

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Boligkjøper fikk 100.000 i prisavslag for skjevt gulv

Etter overtakelsen av leiligheten avdekket kjøperen at parkettgulvet i boligen var skjevt.

Med høstregnet oppdaget den ferske boligkjøperen flere lekkasjer fra taket

Boligkjøperen måtte utbedre taket for nesten 180.000 kroner på det nyinnkjøpte huset sitt.

Naboen matet fugler fra verandaen, noe som var til stor sjenanse for hele borettslaget

Boligkjøperen 300.000 kr i prisavslag for perioden han bodde ved siden av den fuglekjære naboen.

Drømmen om småbruk som ble mer kostbar enn forventet

Kjøperen av småbruket i Tønsberg fikk tilbake halvannen million av kjøpesummen

Boligkjøperne ville ha en halv million for manglende sol på terrassen

Rekkehuset hadde mindre kveldssol enn hva boligkjøperne forventet.

Naboen måtte betale erstatning for ulovlig felling av to furutrær

Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

Boligkjøper fikk prisavslag for uriktige opplysninger om lettvegg

Før avtaleinngåelsen var kjøper i kontakt med megler angående om veggen mellom kjøkken og stue var bærevegg eller ikke.

Boligkjøper fikk prisavslag for manglende og uriktige opplysninger om vannmåler

Boligselgerforsikringen avslo kravet, saken gikk derfor videre til Finansklagenemda.

Boligkjøper fikk 60.000 i prisavslag for tilbakeholdte opplysninger om utett dusjsone

Forsikringsselskapet avslo kravet med begrunnelse om at badet blant annet var utlevd på alder.

Fikk dom på heving av boligkjøp og dekket saksomkostninger, tilsammen nesten 8 millioner kr

Kort tid etter familiens boligkjøp dukket det opp feil og mangler på huset.

Prisavslag for uriktige opplysninger om avløpsanlegg

En lukket avløpstank må tømmes oftere enn en med slamavskiller og infiltrasjon.

Boligkjøper fikk 175.000 kr i prisavslag for utett bad

Kort tid etter overtakelse av leiligheten fikk boligkjøperen lekkasje fra badet og ned til kjøkkenet.

Prisavslag for uriktig opplysning om tykkelsen på boligens isolasjon

Selgerens boligselgerforsikring avslo kravet med begrunnelsen om at forholdet ikke medførte en mangel.

Boligkjøperen fikk prisavslag og erstatning på tilsammen 720.000 kr

Nesten nye leiligheter var bygget på grunnmuren til en eldre revet enebolig.

Boligkjøperen trodde han kjøpte leilighet med gulvvarme

«stuen har varmefolie i gulv som skaper en lun atmosfære i rommet.»

Hevet kjøp av leilighet som ikke fulgte krav til brannforskrifter

En ung mann kjøpte i 2018 sin første leilighet i en eldre bygård der selgeren hadde totalrenovert alle leiligheter, fellesområder og fasade.

Boligkjøper fikk 360.000 kr i prisavslag fordi selger holdt tilbake informasjon

Boligselgeren informerte ikke om naboens avløpsledning under huset.

Forringet sjøutsikt fra hytta på Hvaler ga prisavslag på 2,4 millioner kroner

Familien hadde kjøpt seg en fritidseiendom på Hvaler ved sjøen med flott usjenert sjøutsikt.

To bad uten membran ga prisavslag i rettsmekling

I tilstandsrapporten ved boligkjøpet, sto det ikke noe om mangler ved badene.

Ekstern advokat ved boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet avsluttet saken, vi overtok den, og saken endte med et stort prisavslag.

Leietaker opplevde skjeggkre i boligen

Kort tid etter at vår klient hadde begynt å leie en bolig i Bergen oppdaget hun forekomster av sølv- og skjeggkre.

Boligkjøp med mugg i takkonstruksjonen

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Hevet boligkjøp – fikk 3,4 millioner mer enn det de betalte i 2014

Etter at vår klient hadde kjøpt en del av en tomannsbolig ble det oppdaget mugg i takkonstruksjonen. Dette sto i strid med at boligen ble opplyst å ha en høy standard.

Manglende etterisolering av bolig – fikk prisavslag

Fikk 390 000 kr i prisavslag for manglende etterisolering

Gjensidige Forsikring dømt for ulovlig felling av trær

Forsikringsselskapet ble dømt til å betale kr 1 051 700 i erstatning + saksomkostninger for ulovlig felling av trær i Follo Tingrett.

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Eiketreet var ca 15 meter og sto et par meter fra nabogrensen. Eika var vernet da eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet.

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt 350.000 kroner

Båtkjøperen hadde som avtale i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser.