Kommunens avslag på søknad om skolebytte ble omgjort etter klagebrev fra advokat

Moren til en 8 år gammel gutt søkte om bytte av skole på grunn av omfattende mobbing som sønnen ble utsatt for

Mobbingen hadde vedvart i flere år, uten at skolen hadde klart å treffe rimelige og nødvendige tiltak for å endre situasjonen. Skolen avslo søknaden om skolebytte til nabokommunen med den begrunnelse at gutten har sitt nettverk her og derfor må fortsette på samme skole, og at nye tiltak ville bli iverksatt fra neste skoleår.

Ved hjelp av advokat Yasaman Aalaei framsatte moren en klage på avslagsvedtaket

Saken ble presisert rettslig og faktisk, og nødvendig dokumentasjon som belyste saksforholdet og guttens helsetilstand ble fremlagt for skolen. I klagen ble den svært dårlige oppfølgingen av gutten og manglende og mangelfulle trivsels- og helsefremmende tiltak fra skolens side presisert, og skolen ble gjort oppmerksom på deres plikter etter kapittel 9A i Opplæringslova. Skolen ble i tillegg anmodet om å redegjøre for sine tiltaksplaner i lys av Statsforvalterens brev til skolen om denne saken.

Klagen resulterte i at skolen omgjorde sitt vedtak om avslått skolebytte, i tillegg til at de dekket advokatutgiftene i henhold til forvaltningsloven § 36 (lovdata.no).

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

Frikjent for fusk på eksamen

Studenten avla eksamen høsten 2020. Da oppgaven ble sensurert ble det fattet mistanke om selvplagiering og studenten mottok varsel om mistanke om fusk.