Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

En arbeidstaker i en mellomstor bedrift på Østlandet tok kontakt med oss etter å ha mottatt innkalling til drøftelsesmøte. Begrunnelsen for en mulig oppsigelse var rasjonalisering og omstrukturering bl.a. grunnet covid-situasjonen. Advokat Stine Nytrø bisto arbeidstakeren og deltok i drøftelsesmøtet.

Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene

Etter forhandlinger med arbeidsgiveren, ble arbeidstakeren tilbudt en sluttavtale som alternativ til oppsigelse. Arbeidstaker ble dermed sikret sluttvederlag og lønn etter opphørstidspunktet. Oppdraget ble avsluttet en uke etter tvisten oppsto og arbeidsgiver dekket i tillegg klientens utgifter til advokat.

De fleste arbeidstvister løses raskt og effektivt

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister. Vår erfaring er tvert imot at de fleste arbeidstvister løses raskt og effektivt i minnelighet. Ofte kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat i drøftelses- og forhandlingsmøter. Dette for å kvalitetssikre prosessen og ikke minst fremforhandle et godt resultat.

Arbeidsgiveren skal vurdere og dokumentere behovet for en rasjonalisering

Videre skal det innkalles til et informasjonsmøte med de ansatte. Deretter foretas en utvelgelsesprosess hvor tilbud om sluttpakker tilbys og drøftingsmøter avholdes. Er du blitt innkalt til drøftelsesmøte? Les mer her 

Hele virksomheten er utvelgelseskrets for nedbemanning

Dersom du vurderer juridisk bistand mot din arbeidsgiver, er du velkommen til å kontakte oss.

Send oss en melding for uforpliktende vurdering av din sak

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Kjøperen leverte campingvognen tilbake til selger etter funn av fukt

  Den uheldige kjøperen fra Vestlandet oppdaget fukt og råte i campingvognen kun få måneder etter kjøpet.

  Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

  Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

  Ble oppsagt i prøvetiden – fikk erstatning

  Arbeidstaker har også et stillingsvern i prøvetiden

  Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

  Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

  Bilkjøper trakk seg fra avtalen, måtte betale erstatning

  Mange er dessverre ikke kjent med virkningene av å trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

  Formkrav ved oppsigelse og avskjed

  Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

  Erstatning til arbeidstaker

  Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.

  Enighet etter arbeidstvist

  Arbeidstakeren ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt. Partene var uenige i om det handlet om

  Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

  Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne