NAV omgjorde vedtak om stans og feilutbetaling av arbeidsavklaringspenger

En kvinne fra Vestlandet som hadde mottatt arbeidsavklaringspenger i over ett år, fikk i 2020 vedtak fra Nav om omgjøring og stans av sin livsoppholdsytelse med krav om tilbakebetaling av over 200.000 kroner. Nav begrunnet vedtaket med at det forelå uriktige opplysninger om kvinnens arbeidsevne etter folketrygdloven § 11-5 (lovdata.no).

Kvinnen tok kontakt med advokat Elin Afnan, som bisto henne i saken. 

Nav hadde gjort flere feil i behandling av saken

Ved hjelp av sin advokat framsatte kvinnen klage på vedtaket, hvor saken ble presisert rettslig og faktisk, og nødvendig dokumentasjon som belyste saksforholdet ble fremlagt for Nav. I klagen ble det påpekt flere feil Nav hadde gjort i behandlingen av saken, samt feil i Navs vurdering av kvinnens arbeidsevne ut ifra de medisinske opplysningene som forelå.

Nav måtte etterbetale arbeidsavklaringspenger og dekke advokatkostnader

Etter klagebehandlingen opprettholdt Nav Arbeid og ytelser sitt vedtak, mens Nav Klageinstans omgjorde vedtaket om stans og feilutbetaling til gunst for kvinnen. Det ble vedtatt etterbetaling av arbeidsavklaringspenger, og Nav dekket i tillegg kvinnens advokatkostnader.


Har du fått vedtak fra Nav om avslag, stans og feilutbetaling, eller er du uenig med Navs beregning av din ytelse?

Du kan klage på vedtak fattet av NAV. Klagen må imidlertid sendes innen utløpet av klagefristen på seks uker. Ved klage til NAV kan du under visse vilkår ha krav på fri rettshjelp etter rettshjelpsloven. Dersom klagen har ført til at vedtaket blir endret til gunst, kan klageren kreve at NAV dekker nødvendige utgifter for å få vedtaket endret. 

Advokat Elin Afnan har erfaring fra Nav Arbeid og ytelser og Nav Klageinstans, og kjenner Nav fra innsiden. Med denne kompetansen er hun den rette til å hjelpe mennesker som trenger bistand i klage- og ankesaker.

Advokat Elin Afnan bistår NAV-klienter over hele landet, og snakker flytende persisk, engelsk og norsk.

Hvilke type NAV-saker kan vi hjelpe med?

Vi kan hjelpe til med alle type NAV-saker, men det er ikke alltid du har dekning av fri rettshjelp/stykkpris. Ofte er det mulighet for fri rettshjelp i følgende type NAV-saker:

Klagesaker som gjelder ulike trygdeytelser:

 • Uføretrygd
 • Sykepenger
 • Dagpenger
 • Foreldrepenger
 • Engangsstønad
 • Barnetrygd

NAV – sakene der du må dekke bistand av egen lomme:

 • Bistand til å søke om trygd
 • Kommentere varselbrev
 • Vurdere om sak skal påklages
 • Omgjøring av forvaltningsvedtak
 • Klage til Sivilombudsmannen på sen saksbehandling

Ta en kort forhåndstest for å se om din NAV-sak dekkes av fri rettshjelp

Informasjonen du fyller ut her, blir ikke lagret eller sett av noen før du bekrefter med knappen for å sende inn til uforpliktende førstevurdering.

NAV
Generell test*
Vi kjenner ikke din sak, og fraskriver oss alt ansvar. Dette er kun en veiledning. Ønsker du en nærmere gjennomgang av din sak konkret, kan du ta kontakt med oss direkte for å etablere et oppdrag.
Gjelder saken økonomisk sosialhjelp?*
Fritt rettsråd gjelder i utgangspunktet kun for Nav-saker om klage på vedtak. Saker om økonomisk sosialstønad faller utenfor dette.

I disse sakene kan det søkes om fri rettshjelp etter unntaksbestemmelsen, men der håndheves vilkårene strengt.

Har du fått vedtak om avslag, stans, feilutbetaling, eller ønsker å klage på utmåling av en ytelse?*
Det innvilges ikke fri rettshjelp til bistand med å sende søknad til Nav, pga. forvaltningens alminnelige veiledningsplikt iht. forvaltningsloven § 11.

Send oss en beskrivelse av saken din for en uforpliktende førstevurdering

Personvernopplysninger*

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

Ble oppsagt i prøvetiden – fikk erstatning

Arbeidstaker har også et stillingsvern i prøvetiden

Mulig oppsigelse var ifølge arbeidsgiver utilstrekkelig norskkompetanse

Resultatet ble en sluttavtale og at arbeidsgiveren dekket advokatutgiftene.

Formkrav ved oppsigelse og avskjed

Dersom du har mottatt eller skal gi en oppsigelse, er det viktig å være klar over at loven stiller enkelte krav til selve utformingen av et oppsigelsesbrev.

Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

Erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.