Urettmessig avskjed, fikk seier i lagmannsretten

I en dom avsagt i Agder lagmannsrett fikk arbeidstakeren fullt medhold i saken som gjaldt krav om erstatning mot arbeidsgiveren sin. Arbeidstakeren fikk bistand av advokat Andreas Ringstad helt fra hendelsen oppsto på arbeidsplassen og frem til dommen i lagmannsretten. Arbeidsgiveren ble bistått av Kvale Advokatfirma.

Erstatning som følge av urettmessig avskjed

Saken gjaldt arbeidstakers krav om erstatning i arbeidsforhold hvor det sentrale spørsmålet var om arbeidstaker hadde sagt opp arbeidsforholdet selv eller om han var urettmessig avskjediget.

Arbeidstakeren tok kontakt med advokat Andreas Ringstad kun dager etter at hendelsen fant sted, og ble bistått av han hele veien. Arbeidstaker fikk medhold i både tingretten og lagmannsretten. Dommen i Agder lagmannsrett inneholder flere interessante drøftelser av beviskrav og prinsipper for erstatningsutmåling

Som tingretten kom lagmannsretten til at arbeidstakers adferd ikke med rimelighet kunne forstås som egenoppsigelse. Arbeidstaker ble tilkjent kr 250 000 i erstatning for fremtidig inntekstap og kr 40 000 i oppreisning, i tillegg til saksomkostninger for lagmannsretten og tingretten.

Publisert på lovdata

Dommen er publisert på lovdata og kan leses her i sin helhet om ønskelig: PDF av dommen

Gratis førstevurdering av din sak

Vårt firma satser på arbeidsrett og vil tilbyr alltid uforpliktende førstevurdering i disse sakene. Ta gjerne kontakt i kontaktskjema nederst eller send en e-post direkte til advokat Andreas Ringstad på ringstad@aladvokat.no

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Arbeidstakeren ble varslet oppsigelse grunnet covid-19-situasjonen

Det kan oppleves vanskelig å stå alene i en konflikt med arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt for å avgjøre slike tvister.

Erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.

Enighet etter arbeidstvist

Arbeidstakeren ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt. Partene var uenige i om det handlet om

Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto en arbeidstaker som ble gitt en oppsigelse under sykemelding. Arbeidsgiver hevdet det lå økonomiske årsaker bak. Ringstad innga stevning på vegne